Ga naar hoofdinhoud
Transparante aanbestedingen en deskundige bouwbegeleiding

Nieuwbouw en vernieuwbouw van laboratoria moeten transparant, neutraal en competitief worden aanbesteed. Onze tenderteksten, tekeningen en ruimteboeken sluiten daar volledig op aan. Onze uitvraagdocumenten zijn met name gebaseerd op praktische kwaliteits- en functionaliteitseisen. ‘Proven technology’ en toepassing van de EMVI-criteria zijn vereisten in al onze tenderstukken. De waardering voor een goed projectmanagement van de inschrijver is daarbij cruciaal. Dat begint al met heldere vrijgaveprocedures van productietekeningen. Dat is de eerste garantie voor een juiste interpretatie van het ontwerp.

Tenderstukken L3Q Tenderstukken
Werkblad advies bij L3Q Werkadvies

De aanbestedingen zijn competitief
Zo kunnen meerdere systeemleveranciers met behoud van hun eigen systeem aanbieden. Dat leidt tot inschrijvingsbereidwilligheid en risicovermindering voor de aanbieder. Uiteindelijk leidt dat tot een betere prijs en snellere doorlooptijd. We zijn altijd op de hoogte van laboratorium-inrichtingssystemen, -apparatuur en productontwikkelingen.

Duurzaamheid en reinigbaarheid
Materiaalgebruik is essentieel voor de duurzaamheid en reinigbaarheid van een laboratorium. In het uitvraagdocument doen we daar geen concessies in.

Efficiënt, ook tijdens de aanbesteding
We werken met praktische uitvraagdocumenten waarin functionaliteiten en prestaties centraal staan. Heldere afsprakentekeningen op DO-niveau en een ruimteboek, waarin de inschrijfprijs op eenvoudige manier gespecifieerd wordt, vullen de aanbestedingsdocumenten aan.

Vroege betrokkenheid
Potentiële marktpartijen worden vroeg in het tenderproces betrokken. Dat doen we bijvoorbeeld door vooraankondigingen van de publicaties en door referentiebezoeken te organiseren.

Bouwbegeleiding
Bouwbegeleiding door Peter van Heesewijk - L3Q Peter begeleiding

Bouwbegeleiding van de lab-meubel-installatie door L3Q begint bij het goedkeuren van de belangrijke productietekeningen en de montageplanning van de aannemer van de vaste lab-inrichting. Een belangrijke fase om de VLI-bestekeisen en doorlooptijden van de masterplanning te waarborgen.

Bouwbegeleiding door Peter van Heesewijk - L3Q Peter begeleiding

Niemand weet beter wat er in de tender staat dan de lab-adviseur zelf. Om te garanderen dat wat we bij L3Q beloven ook waarmaken, verifiëren we de uitvoeringsfase graag zelf. Daarom zijn we bij de inrichtingsmijlpalen zoals vooroplevering, commisioning en definitieve oplevering aanwezig. Natuurlijk zijn we ook graag betrokken bij de verrekening van meer- en minderwerk, de ingebruikname van de zuurkasten en apparatuur en de controle van het as-built dossier.